مقابله با بحران آب نیازمند بازنگری در سیاست‌های توسعه کشور است

مقابله با بحران آب نیازمند بازنگری در سیاست‌های توسعه کشور