سقوط ارزش پول افغانستان، افزایش قیمت‌ها و بحران در اقتصاد

سقوط ارزش پول افغانستان، افزایش قیمت‌ها و بحران در اقتصاد